ALFA VAROVANJE

datum

Varovanje javnih zbiranj

Celovita in kakovostna storitev varovanja
Naročnikom lahko ponudimo izvedbo celovite in kakovostne storitve varovanja od svetovanja pri načrtovanju prireditve, izdelave varnostnega načrta do izvedbe varovanja na celotnem območju Slovenije.

Za uspešno izvedbo varovanja prireditve si sledijo naslednje aktivnosti:
- Kontakt izvajalca varovanja z naročnikom za pridobitev podatkov o vrsti in obsegu prireditve.
 
- Ogled prireditvenega prostora, na osnovi katerega se določi predvideno število varnostnikov, rediteljev in gasilcev.

- Dobro načrtovanje prireditve, pri katerem izvajalec varovanja poda strokovno mnenje o zadevah, ki vplivajo na kakovost varovanja (število obiskovalcev in vozil, način prodaje vstopnic, izbira prireditvenega prostora, ureditev prizorišča, dostopnih poti in parkirišč, način prihoda in odhoda obiskovalcev ter nastopajočih, postopki v primeru incidentov). Sledi srečanje s predstavniki pristojne policijske postaje s ciljem pridobitve varnostno relevantnih podatkov, ki temeljijo na izkušnjah in poznavanju lokalnih varnostnih razmer.

- Izdelava varnostnega načrta, v katerem so opredeljeni varovanje prireditve, požarna varnost, organizacija prve pomoči, organiziranje prometne ureditve, potrebno število rediteljev, varnostnikov, gasilcev, reševalcev. Na podlagi načrta, potrjenega s strani upravne enote, dobi naročnik dovoljenje za izvajanje javnega zbiranja.

- Priprava na prireditev, ki obsega tudi varovanje prireditvenega prostora in zaščito prireditvene opreme pred začetkom dogajanja, postavljanje zaščitnih ograj in varnostnih koridorjev, zagotavljanje nemotenega dela službam prireditelja in zagotovitev dostopa nastopajočim in ostalim pomembnejšim gostom.

- Kakovostna izvedba storitve varovanja, ki poleg posredovanja v primeru izgredov zajema tudi preventivno opozarjanje in nadzor nad obiskovalci, izločanje nedovoljenih predmetov, pregled vstopnic, usmerjanje na ustrezna mesta, varovanje nastopajočih in posebnih gostov ter usklajevanje z reševalci, gasilci in ostalimi tehničnimi službami.

- Ob zaključku prireditve varnostna služba zagotovi miren razhod obiskovalcev, poskrbi za varen odhod morebitnih posebnih gostov in nastopajočih, zavaruje prizorišče v času pospravljanja opreme in pospravi zaščitno opremo.

V skladu z Zakonom o javnih zbiranjih in Zakonom o zasebnem varovanju skupaj z naročnikom in pristojno upravno enoto izdelamo načrt varovanja. Na podlagi načrta, potrjenega s strani upravne enote, dobi naročnik dovoljenje za izvajanje javnega zbiranja, v katerem je opredeljeno potrebno število rediteljev, varnostnikov, gasilcev, reševalcev.