ALFA VAROVANJE

datum

Varovanje ljudi in premoŽenja

Varovanje premoženja v trgovinah
Na tem področju imamo posebej bogate izkušnje, ki smo jih pridobili pri sodelovanju z našimi strankami v preteklosti. Naše varnostnike posebej usposabljamo za tovrstne naloge saj se zavedamo, da gre v tem primeru za eno izmed najzahtevnejših oblik zasebnega varovanja. V dogovoru z naročniki pogosto dosežemo, da se te varnostnike še dodatno stimulira v primerih ko so uspešni pri svojem delu.

Vodilni v naši družbi, svoje bogate predhodne izkušnje, ki so si jih pridobili pri več desetletnem delu v Policiji in kriminalistični službi, prenašajo na zaposlene. V ta namen redno organiziramo specialistična interna usposabljanja. Poleg teh izkušenj, na zaposlene prenašamo specifiko poslovanja naših naročnikov. Drugače povedano, vsakemu naročniku se individualno prilagodimo.

Naloge varnostnika v trgovini:

- po predpisanih postopkih preprečuje iznos neplačanega blaga iz trgovine,
- informira in usmerja kupce,
- nadzoruje delo zaposlenih in s tem preprečuje kraje, goljufije in poškodbe prodajnih izdelkov,
- nadzoruje prevzem in odpremo blaga v skladišču,
-/span> po potrebi lahko nadzoruje gibanje zaposlenih med delovnim časom,
-/span> upravlja s sistemom tehničnega varovanja proti kraji,
-/span> na željo naročnika upravlja tudi z drugimi sistemi tehničnega varovanja.

Da bi varnostnik svoje delo lahko opravljal učinkovito, predvsem pa kakovostno in profesionalno, mora zelo dobro poznati trgovino, ki jo varuje. Posebno pozornost po navadi namenja tistim prodajnim oddelkom, za katere je znano, da so zanimivi za storilce kaznivih dejanj.

Najučinkovitejši način varovanja trgovin je kombinacija fizičnega in tehničnega varovanja, za katerega se vse pogosteje odločajo tudi trgovci.

Storilci kaznivih dejanj prihajajo iz vseh družbenih slojev, so obeh spolov in vseh starosti. Tako morajo biti varnostniki v trgovinah pozorni na:
- Priložnostne tatove, ki se obnašajo po načelu "priložnost naredi tatu" in jih je tudi v slovenskih prodajalnah gotovo največ. Le-ti se za tatvino največkrat odločijo spontano, pri tem izkoriščajo različne priložnosti, ki se jim ponudijo, čeprav ob prihodu v prodajalno niso imeli namena karkoli vzeti brez plačila. Ti tatovi predstavljajo kar 75% vseh zunanjih kraj.
- Tatove amaterje, ki vstopijo v trgovino z namenom, da bi kradli. Ker s tem nimajo velikih izkušenj, potrebujejo čas, da se umirijo in pripravijo na krajo. Amaterski tatovi predstavljajo 15% zunanjih kraj.
- Profesionalne tatove, ki so izjemno nevarna kategorija tatov, ki delujejo posamezno ali v skupinah in se preživljajo izključno s prodajo ukradenih predmetov. Pogosto kradejo po vnaprejšnjem naročilu odjemalcev njihovega blaga. Predstavljajo 10% zunanjih kraj in jih je težko izslediti.

Zaradi same specifike dela v trgovinah je pomembno, da varnostniki poznajo psihološke tipe kupcev. Na osnovi tega potem opravljajo svoje delo učinkovito in strokovno.  

Vzroki inventurnih manjkov

V Sloveniji beležimo iz leta v leto več tatvin. V velikem porastu so zlasti kraje v trgovinah, ki jih brez dobrega varovanja ni mogoče zadovoljivo zmanjšati. Ločimo tri glavne vzroke inventurnih manjkov:
- zunanje kraje - kraje tatičev, med katerimi najdemo kupce tako med otroki kot med starejšimi, tako med neurejenimi ljudmi kot gospodi, med domačini in tudi tujci,
- notranje kraje - kraje zaposlenih, goljufije pri sprejemu in izdaji blaga, nezaračunavanje blaga kupcem, jemanje izdelkov zaposlenih za lastno potrebo ob odhodu na malico ipd.,
- napake pri inventurnem knjiženju.

Delež zunanjih in notranjih kraj se vztrajno povečuje, če jih ne preprečujemo. Dejstvo je, da je inventurni primanjkljaj veliko ceneje preprečevati, kakor ga zmanjševati pozneje, če za preventivo nismo poskrbeli pravočasno.

Učinek preventivnega ravnanja, predvsem pa varovanja v trgovini, lahko izmerimo šele po inventurah. Samo število prijetih kupcev je lahko zavajajoče. Poslanstvo varnostne službe se potrjuje predvsem v času, ko trgovci pregledujejo ugodne bilančne številke, poslanstvo varnostnika v trgovini pa v njegovem doslednem izvajanju danih nalog in prijaznem, profesionalnem odnosu do kupcev ter zaposlenih v trgovini.

Varovanje objektov / varnostnik receptor
Naši naročniki se pogosto ukvarjajo z dilemo, ali naj v podjetju uvedejo profesionalno varnostno službo ali interno recepcijo. Bistvena prednost uvedbe varnostne službe je v pooblastilih varnostnika, ki jih interni receptor nima. Gre za dve poglavitni pooblastili in sicer pravica ugotavljanja istovetnosti osebe in preprečitev vstopa oz. izstopa iz varovanega območja. Tu so še druge prednosti, ki se kažejo predvsem v primerih odsotnosti lastnih zaposlenih v primerih kot so dopusti, bolniške, razna izobraževanja ipd. Ko imate najeto varnostno službo teh težav nimate, saj vam mi z lastno organiziranostjo zagotavljamo stalno prisotnost. V naši družbi se trudimo, da na istem objektu svoje naloge opravljajo isti varnostniki, kar postopoma pomeni praktično isto, kot da bi bili tam zaposleni.

Vsak varnostnik receptor mora biti urejen, vljuden in prijazen. Delo varnostnika receptorja je specifično in se razlikuje od dela običajnega varnostnika tudi v tem, da je veliko v stiku z naročniki. Drugi varnostniki naročniki ponavadi vidijo zelo redko, ti pa so vsakodnevno v kontaktu z vodilnimi zaposlenimi, če ne drugače, že zjutraj, ko vsi pridejo v službo.

Razpon njegovih nalog je zelo pester. Zelo dobro mora poznati objekt, od namembnosti posameznih prostorov, tako lokacije hidrantov, ventilov za vodo in glavnih električnih stikal do alarmnega in požarno javljalnega sistema, kot tudi namembnost prostorov v objektu (sejne sobe, izobraževalni centri, postori za sestanke, ...). Poznavanje objekta je ključno tudi zato, ker mora biti vedno pripravljen usmerjati obiskovalce in jim pomagati s koristnimi informacijami, saj se vsak najprej obrne na varnostnika.

Obiskovalce varnostnik receptor ponekod tudi evidentira, pri odgovorni osebi preveri, ali jim je dovoljen dostop, in jih po možnosti opremi s kartico dostopa in kartončkom z imenom. Sprejema naročila za vzdrževalce in čistilce, poleg tega kontrolira tudi uporabo dvigal in v primeru, da se katero od njih okvari, tudi rešuje v njih ujete osebe.

Odgovorni osebi mora poročati o vseh izrednih dogodkih, kot so vlomi, tatvine, nasilno obnašanje, požari, poplave, in o njih napisati poročilo. V opisu nalog pa so lahko tudi prejemanje in izročanje pošte, kontrola odvoza smeti, preprečevanje akviziterske prodaje ter zapiranje oken in vrat v primeru nevihte in ugašanje luči po koncu obratovalnega časa. Torej opravlja vsa dela, ki jih opravljajo varnostniki, in še mnoga druga.

Delo varnostnika receptorja nadzirajo nadzorna služba, odgovorna oseba podjetja, kjer opravlja delo, in naročnik. Najboljši indikator kakovosti opravljanja njegovega dela pa so pripombe, pohvale in pritožbe naročnika.

Varovanje šolskih ustanov
V okviru izvajanja storitev zasebnega varovanja, se je z leti pojavila potreba po prisotnosti varnostnika v šolskih ustanovah. Gre za posebej občutljivo področje, kjer se z predstavniki šol aktivno dogovarjamo glede nalog, ki jih bo izvajal varnostnik. Naša naloga je, da za izvajanje teh nalog izberemo prave varnostnike, saj se zavedamo občutljivosti in pomembnosti pravilne komunikacije z mladostniki. V dogovoru z našimi naročniki smo dodatno usposobili varnostnike s področja pedagoško andragoških znanj. Vodstvo v Alfa varovanju svoje bogate predhodne izkušnje pri preventivnem delu na področju dela z učenci osnovnih in srednjih šol, z učitelji, profesorji in vzgojitelji v dijaških domovih skozi interna usposabljanja prenaša na zaposlene.

Varovanje zasebnih dogodkov / VIP
Živimo v času, v katerem običajno poslovno srečanje, praznovanje poslovnega uspeha ali pa čisto zasebno zabavo, okolje s pomočjo medijev, lahko prikaže napačno. "VIP" oziroma medijsko zanimivim osebam, zaradi želje po tovrstnih informacijah, grozijo številni dejavniki, za katere ni nujno, da neposredno ogrožajo varnost take osebe, temveč lahko vplivajo na njihov osebni ugled, ugled podjetja, ki ga le ta vodi, oziroma poslovanju na splošno. Tovrstno nevarnost za VIP osebe, predstavljajo predvsem novinarji, fotografi (mediji - splošno) oziroma posamezniki, pred katerimi je potrebno VIP osebam sprejeti določene varnostne ukrepe zaradi zaščite poslovnih in osebnih interesov, oziroma za zagotovitev poslovnih in osebnih potreb.

Nikakor ne smemo pozabiti tudi na organizacije, ki profesionalno in proti plačilu zbirajo poslovne in druge informacije o VIP osebah, njihovem poslovanju in namerah, za konkurenčna podjetja, nemalokrat tudi z namenom diskreditacije posameznika. Poslovna srečanja morate tako, zaradi Vaših interesov, varovati pred zunanjo javnostjo. Zavedamo se, da se pogosto srečujete s problemom, kje organizirati srečanje poslovne ali zasebne narave, da bi pri tem ohranili anonimnost in diskretnost. Lahko gre za običajen kratek sestanek, poslovno kosilo ali večerjo, praznovanje rojstnega dne, raznih obletnic, poslovnih uspehov, za srečanja ob večjih praznikih, poroke itd. Največji problem pri taki organizaciji Vam predstavlja izbira lokacije ter prevozi udeležencev na srečanje in nazaj. V primeru zagotovitve teh pogojev, se lahko primerno sprostite, brez bojazni, da Vas bo na takem dogodku nekdo, za katerega tega ne želite, opazil, vas fotografiral in v nadaljevanju posnetke celo objavil. Problem, ki pa ni prav majhen, Vam ob povratku pogosto predstavlja tudi prevoz.

V skladu z aktualno zakonodajo, imajo status varovane osebe le najvišji predstavniki države. Tem varovanim osebam je tovrstni varnostni paket, ki izključuje zgoraj navedene "neprijetnosti", že zagotovljen, medtem ko za osebe v zasebnem sektorju skrbimo zasebne varnostne družbe.

Zaposleni v našem podjetju, skupaj z zunanjimi sodelavci, imamo bogate izkušnje pri varovanju varovanih oseb in objektov. Večino teh izkušenj smo si pridobili z sodelovanjem pri načrtovanju, vodenju in izvajanju varovanj domačih in tujih varovanih oseb z najvišjo stopnjo tveganja, katere smo si posamezniki v podjetju pridobili med opravljanjem dela v Uradu za varnost in zaščito, Generalne policijske uprave in katere si podjetje kot celota pridobiva v sodelovanju izvajanj varovanj najvišje stopnje po vsem svetu.

Nemalo družb in posameznikov se je že obrnilo na nas s poizvedbo po tovrstnih uslugah, zaradi česar smo se odločili to storitev ponuditi, kot samostojno v okviru del, ki jih izvajamo. Zavedamo se odgovornosti pri zagotavljanju anonimnosti in diskretnosti tovrstnih srečanj. Prepričani smo, da smo z svojimi izkušnjami v slovenskem prostoru, zagotovo med prvimi, ki Vam lahko takšne usluge nudimo na najvišjem možnem profesionalnem nivoju. Zagotavljamo Vam namreč ravno tisto in na takšnem nivoju, kot si pogosto želite.

Organizacija in varovanje poslovnih ali družabnih srečanj VIP oseb, lahko vključuje naslednje ukrepe:
- prevoz z našimi/vašimi vozili do izbrane lokacije in nazaj
- proti-prisluškovalni pregled objekta v katerem se bodo aktivnosti izvajale,
- prikrit prevoz z našimi/vašimi vozili do izbrane tajne lokacije in nazaj,
- prikrito fizično-tehnično varovanje objekta ali osebe,
- izbira ustreznega objekta, lokala..,
- operativno-preventivno delovanje,
- organizacija celotnega družabnega srečanja (v sodelovanju z zunanjimi izvajalci).